Postřik řepky

Pozor v následujích dnech se uskuteční postřik řepky v katastru naší ZO. O přesném místě a času Vás budeme informovat dle informací od agronoma. Postřiky budou probíhat od 20:00 do časných ranních hodin. Doporučuje se včely uzavřít dokud neoschne rosa.

Pozor-Večer 30.4.2016 postřik v oblasti Npaajedla od 20:00 hod!!!

Článek do časopisu Včelařství

Letos jsme pořádali výstavu 110 let včelařství v Napajedlích a při příležitosti této významné události jsme zaslali článek do časopisu Včelařství.

Včelařská výstava v Napajedlích

ZO ČSV v Napajedlích slaví v letošním roce 110 let od svého založení. K tomuto výročí jsme připravili výstavu Včelařství v Napajedlích.

Výstava připomíná dobu založení našeho spolku a dokumentuje jeho činnost po celou dobu jeho trvání. Na vystavených exponátech je možné zhlédnout dobové zakládací listiny i fotografie z dávné ale i současné činnosti včelařů z Napajedel a celého okolí.

Díky moderní technice Napajedelského muzea měl návštěvník možnost seznámit se s chovem a ošetřováním včelstev. Na bočních projekčních plochách pak probíhala projekce fotografií ze současné činnosti , ale i z dávné minulosti Dětí i ostatní návštěvníci si mohli osahat exponáty ve kterých včelařili naši předchůdci , ale hlavní zájem byl o zařízení ve kterých se včelaří v současnosti. Nechyběl ani perníkový úl ve skutečné velikosti krásně vyzdobený marcipánem. Výstavu navštívilo víc jak tisíc návštěvníků. Potěšil nás velký zájem škol  pro které jsme připravili odborný výklad, kterého se zúčastnilo kolem 400 dětí. Do příprav jsme zapojili i děti VKM a děti okolních škol které se zúčastnily soutěže „Namaluj včelu medonosnou“. Práce dětí pak zdobily prostory výstavního sálu. Rádi jsme přivítali i přátele včelaře z Polska, kterým se výstava velmi líbila.

Součástí  oslav založení spolku bylo vydání publikace 110 let včelařství v Napajedlích. Tato publikace zachycuje vše za celou dobu působnosti našeho spolku z dob minulých až po současnost. Je v ní zobrazena zakládací listina z roku 1905 , ale také mapa všech našich stanovišť a také spousta fotografií z činnosti spolku.

Výstava  trvala od 2.4.2015 do 27.4.2015 Její upořádání by nebylo možné bez velké podpory Města Napajedla.Za tuto podporu velmi děkujeme

Včelaři ZO ČSV Napajedla

Nařízení SVS-nová ochranná pásma v našem katastru

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření :

Čl. 1

Úvodní ustanovení:
(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen „ČSV“) nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.
(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou–morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné nákazy–moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech včel držených na stanovištích včel ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:
a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/048700-Z ze dne 14. 5. 2015 v katastru obce Držková, okres Zlín, s účinností od 14. 5. 2015,
b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/047806-Z ze dne 13 5. 2015 v katastru obce Halenkovice, okres Zlín, s účinností od 13. 5. 2015,
c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/046964-Z ze dne 11. 5. 2015 v katastru obce Jasenná na Moravě, okres Zlín, s účinností od 11. 5. 2015,
d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/050817-Z ze dne 20. 5. 2015 v katastru obce Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín, s účinností od 20. 5. 2015,

Celé znění zde.

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/026632-G ze dne 17. 3. 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-VARROÁZA
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato mimořádná veterinární opatření:

Celé znění zde: SVS_2015_026632-G_Narizeni_varroaza_2015